Stel cookie voorkeur in

Speerpunten

Tussenschoolse opvang

Bij ons op school kunt u als ouder zelf kiezen of u uw kind wel of niet laat overblijven.
Op maandag, dinsdag en donderdag is er de mogelijkheid voor overblijven.
U kunt bij de overblijfcoördinator aangeven of u gebruik wil maken van deze mogelijkheid en op welke dagen. Uiteraard is het ook mogelijk om uw kind incidenteel over te laten blijven.
Over de organisatie van de overblijf leest u hier meer.

 

Kleinschalig

Op dit moment zitten er ongeveer 250 kinderen bij ons op school, verdeeld over 10 groepen.
Door de kleinschaligheid voelen kinderen zich snel op hun gemak en leren ze de leerkrachten en elkaar snel kennen. 
Wij maken deel uit van een brede school. Het voordeel hiervan is dat er mogelijkheden zijn om ruimtes met de verschillende gebruikers te delen zoals: de gymzaal, de kinderkeuken en het handvaardigheidslokaal.

 

Tabletonderwijs

Wij vinden het als school belangrijk dat het onderwijs dat er gegeven wordt aansluit bij het niveau van de kinderen. Niet alle kinderen ontwikkelen zich op dezelfde manier en of in hetzelfde tempo.
Voor de vakken rekenen, taal, spelling en technisch lezen werken de kinderen op een eigen tablet. Zij werken hierop aan de leerdoelen van de bovengenoemde vakken, die aansluiten bij hun eigen niveau.

De kinderen zullen  op deze manier effectiever de kernvakken tot zich nemen. Samen met de leerkracht  beslist het kind hoe de tijd die vrijkomt te gebruiken: voor het verder verdiepen van de traditionele kernvakken, voor het werken aan nieuwe vaardigheden, of voor het aangaan van andere persoonlijke uitdagingen die passen bij het kind. Op deze manier werken leidt tot betere leerresultaten, inzicht, handelingsperspectief, ruimte en tijd.

 

Gepersonaliseerd leren

Door het werken met onder andere tablets, zijn wij op weg naar gepersonaliseerd leren. Gepersonaliseerd leren is het leerproces waarbij leerlingen op hun eigen wijze en in hun eigen tempo werken aan de leerdoelen. Het is er op gericht om de leerlingen zo veel mogelijk te ontwikkelen, en hierbij wordt gekozen voor een aanpak die aansluit op de leerling. Het geven van keuzes aan leerlingen en het aanpassen van de stof aan het niveau van de leerling vergroot de motivatie, het rendement en de leeropbrengst. Dit vereist van de leerlingen veel zelfstandigheid en eigen verantwoording. De leerkrachten hebben hierbij een coachende rol en volgen de voortgang van de leerlingen op een dashboard. Belangrijke factoren in dit proces zijn de leerkracht, de leerling en de middelen (ICT, ruimten, boeken, leermaterialen, internet, apparatuur). 

 

De Katholieke identiteit

De St. Willibrordschool is een katholieke basisschool. Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Wij verwachten van onze kinderen, dat zij respect op kunnen brengen voor normen en waarden van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof.
Onze school heeft een open aannamebeleid. Dat betekent dat ieder kind, ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging, bij ons van hart welkom is.
De St. Willibrordschool wil kinderen de kans geven om de eigen mogelijkheden te ontplooien. We leren hen om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. De volgende kernwaarden vormen de basis van ons katholiek onderwijs:

Vertrouwen
Respect
Saamhorigheid
Rechtvaardigheid
Zorgzaamheid
Vergeving
Verwondering