Leerplicht

Iedereen op school

Alle kinderen in Nederland moeten naar school, want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meekomen. En met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker. Daarom zijn alle kinderen verplicht om, vanaf de eerste schooldag in de maand na hun vijfde verjaardag, naar school te gaan. Uw kind mag al naar school als het 4 jaar is en dat is voor de ontwikkeling van uw kind alleen maar wenselijk.

De gezamenlijke basisscholen van Lisse willen u via deze brochure informeren over de regels en afspraken omtrent de toepassing van de Leerplichtwet. In deze brochure leest u over de inschrijving van uw kind op de basisschool en de taakverdeling daarbij. Daarnaast maken wij u duidelijk op welke wijze alle scholen in Lisse omgaan met verlof en verzuim.

Taak van de ouders/verzorgers:

  • U schrijft uw kind in op de school van uw keuze
  • U zorgt er voor dat uw kind alle lessen volgt
  • Als uw kind van school gaat, om welke reden dan ook, mag u uw kind pas uitschrijven na inschrijving op een nieuwe school.

Taak van de school:

  • De school schrijft uw kind in en bij vertrek weer uit en geeft dit door aan de leerplichtambtenaar van uw gemeente.
  • Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat, dan is de school verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar.
  • De directie van een school kan bij hoge uitzondering verlof verlenen voor maximaal tien schooldagen (zie: vakantie en extra vrij)

Taak van de leerplichtambtenaar:

De leerplichtambtenaar is werkzaam voor de gemeente en controleert of alle leerplichtige leerlingen bij een school staan ingeschreven. Als een leerling niet staat ingeschreven, onderzoekt de leerplichtambtenaar de oorzaak en adviseert of bemiddelt bij plaatsing op een school.
De leerplichtambtenaar stelt direct een onderzoek in als een leerling niet op school komt.
Voor verdere informatie over de Leerplichtwet verwijzen wij u naar de website van het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland: www.rlb-hollandrijnland.nl of telefonisch: 071-5239000.

Vakantie, ziekte en (ongeoorloofd) ziekteverzuim vakantie

De leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd bijna onmogelijk is. Buiten de schoolvakanties om mag uw kind niet van school wegblijven. Op deze regel is één uitzondering, namelijk als u als ouder door uw werk niet weg kunt in de schoolvakantie (vanwege seizoensgebonden arbeid) en uw gezin in geen enkele schoolvakantie binnen één schooljaar twee weken aaneengesloten met vakantie kan. Alleen dan kan uw kind (maximaal tien dagen per schooljaar) eenmalig extra vrij krijgen. Deze dagen mogen niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie. Voor dit extra verlof moet u minimaal acht weken van tevoren schriftelijk toestemming vragen aan de directie van de school.

Extra vrij

Bij belangrijke gebeurtenissen in de familie (bijvoorbeeld een huwelijk of een sterfgeval) kan uw kind vrij krijgen. Tot en met tien schooldagen moet u hiervoor toestemming vragen aan de directie van de school. Voor meer dan tien dagen moet u toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar. Ook voor sommige religieuze feesten mogen kinderen maximaal een dag thuisblijven. U moet dit melden aan de directie van de school. Uw kind krijgt bijvoorbeeld geen vrij om een dagje naar een pretpark te gaan met opa en oma, omdat een vakantie goedkoper is, eerder op vakantie omdat u files wilt ontlopen, langer dan een dag voor jubileum- of huwelijksfeest, voor familiebezoek (ook in het buitenland) of omdat uw kind is uitgenodigd voor een sportkamp. Deze aanvragen worden zonder meer afgewezen.

Ziek

Als uw kind ziek is en niet naar school kan, moet u dit meteen aan de school melden. Als een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt en de leerling daardoor later op school terugkomt, moeten de ouders/verzorgers een doktersverklaring uit het vakantieland overleggen.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Uw kind mag niet zonder geldige reden wegblijven van school. Als dit wel gebeurt, dan moeten de ouders/verzorgers en de school hier tegen optreden. Als uw kind niet naar school komt, zal de school meestal contact met u opnemen. Als uw kind langer dan drie dagen afwezig is, is de directie van de school verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar van uw gemeente. De leerplichtambtenaar onderzoekt waarom uw kind verzuimt en bekijkt in overleg met u (en/of uw kind) hoe uw kind zo snel mogelijk weer naar school kan. Ouders/verzorgers zijn verplicht op te treden wanneer hun kind spijbelt, want volgens de wet moeten de kinderen naar school.

Klikhier voor de folder Leerplicht.