Medezeggenschapsraad

MR-leden

Oudergeleding:

 • Stephanie Apswoude (secretaris)
 • Wilma Haring
 • Erwin Mastenbroek

Leerkrachtgeleding:

 • Angelique de Boom  (voorzitter)
 • Esther Selier 
 • Marjon Salman 

Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. In een MR, zoals de medezeggenschapsraad wordt afgekort, zijn twee geledingen:

 • Een personeelsgeleding
 • Een oudergeleding

De personeelsgeleding bestaat uit drie leerkrachten die het personeel van de school in de MR vertegenwoordigen. De oudergeleding bestaat uit drie ouders die na openbare verkiezingen zijn gekozen om als vertegenwoordigers van alle ouders op te treden. Een MR-lid wordt aangesteld voor een periode van drie jaar. Een MR-lid van de personeelsgeleding kan zich meerdere malen verkiesbaar stellen.

Doel:

Wij streven naar een school waar kinderen zich goed kunnen ontwikkelen doordat zij zich veilig en gelukkig kunnen voelen en waar leerkrachten met plezier werken.

In overleg met de directie wordt geprobeerd om de beste omstandigheden te creëren voor het onderwijzen, stimuleren en inspireren van alle kinderen. Dit doel vormt tijdens de huidige zittingsperiode de rode draad door alle besluitvorming.

Werkwijze MR:

De onderwerpen waarover de MR moet of mag (mee) besluiten, zijn wettelijk bepaald. In grote lijnen zijn er drie soorten inspraak die voor de MR van toepassing zijn, namelijk:

-          Instemmingbevoegdheid
-          Adviesbevoegdheid
-          Initiatiefbevoegdheid

Over het algemeen wordt alleen gebruik gemaakt van de instemmingbevoegdheid en de adviesbevoegdheid. Van het initiatiefbevoegdheid echter niet, terwijl dit toch een waardevol instrument is. De MR kan van deze bevoegdheid nuttig gebruik maken door op eigen initiatief de directie te adviseren. Dit kan door het indienen van uitgewerkte voorstellen. Hiermee kan de MR meehelpen om het onderwijs en de school op peil te houden en daar waar dit mogelijk of noodzakelijk is te verbeteren.

Uw bijdrage:

Ook u kunt een belangrijke bijdrage leveren om het onderwijs en de school van uw kinderen te behouden en zo nodig te verbeteren. Zijn er onderwerpen die u bezighouden en waarvan u vindt dat deze zullen leiden tot een verbetering van bijvoorbeeld de leskwaliteit, veiligheid, organisatie, informatieverstrekking of het enthousiasme van de kinderen? Laat het ons weten! Ook wanneer u tegen problemen aanloopt, dan willen wij het graag van u weten.

Opmerkingen of voorstellen zullen vertrouwelijk behandeld worden. Alleen als specifiek wordt vermeld dat ouders dit niet erg vinden, kan de MR de afzender vermelden.

Voor individuele zaken kunt u het best rechtstreeks contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren) of met Nelly Vijfhuizen, de directeur van de St. Willibrordschool.

Vergaderingen:

Vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. De directie is ook bij de vergaderingen aanwezig. 

 

 

Contact met de MR:

De MR wordt gevormd door een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers van de leerlingen en een afvaardiging van de leerkrachten.

U kunt altijd met vragen, suggesties, op- en aanmerkingen bij hen terecht.

Als u contact wilt opnemen met de MR, dan kunt u dat op verschillende manieren doen, door middel van:

 • Een emailbericht. (U kunt onderstaand formulier invullen of mailen naar mr.willibrord@sophiascholen.nl)
 • Een brief in het MR-postvak in de personeelkamer
 • Het aanspreken van één van de MR-leden

Een e-mailbericht heeft onze voorkeur zodat uw vraag of opmerking letterlijk aan de gehele MR kan worden voorgelegd en wij u dus beter van dienst kunnen zijn. De MR zal altijd proberen om binnen een week te reageren op schriftelijke vragen of ideeën.

 

Contactformulier:

Vul hier uw naam in.
Vul het mailadres in waar wij u kunnen bereiken.
U kunt hier uw telefoonnummer achterlaten indien van toepassing.
Typ hier uw bericht.