Missie en Visie

Wij zijn een sfeervolle school, waar leerlingen en leerkrachten zich geborgen voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen op eigen niveau.

Vitale visie van de school

Wij gaan voor de inhoud van ons onderwijs met de daarbij behorende resultaten die aansluiten bij de wensen van onze leerlingen, hun ouders en de eisen die daaraan gesteld worden. Onze leerlingen goed om leren gaan met ICT middelen zoals, computers, touchscreens, tablets, social media en internet. Daarnaast leren we ze programmeren en wat de kansen en gevaren kunnen zijn van ICT.

Door samenwerking leren we onze leerlingen beter rekening te houden met elkaar en te reflecteren op hun eigen handelen. Zo leren de kinderen steeds beter in te schatten wat gewenst gedrag is en inzicht en respect leren hebben voor andere culturen.

Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie, kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een zorgstructuur opgezet.

Visie 21st century skills

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21e eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en –constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills:

  • Samenwerking en communicatie
  • ICT gebruik
  • Probleemoplossend denken en creativiteit
  • Planmatig werken